Przedszkole stymuluje wszechstronny rozwój dziecka, wprowadza je w świat wartości uniwersalnych i inspiruje do twórczego działania.
Przedszkole w szczególności:
• tworzy warunki do rozwijania właściwych postaw społecznych
• wywołuje pozytywne przeżycia emocjonalne
• rozbudza zainteresowania literaturą
• kształtuje wśród dzieci właściwy stosunek do przyrody, regionu, kraju
• stwarza możliwości poznawania środowiska przyrodniczego poprzez bezpośredni kontakt
• tworzy warunki do integrowania oddziaływań wychowawczych: dom-przedszkole-środowisko
• wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych
• rozwija zainteresowania dziecka
• dobrze przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole.